ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు ! Pastor G Shiva Kumar

ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు !

అంశము మీరు లోకసంబందులు  కారు !  John 17:16 నేను లోకసంబంధిని కానట్టు వారును లోకసంబంధులు కారు.
దేవుడు మనలను లోకములోనుండి  ఏర్పరచుకున్నాడు!


John 15:19 మీరు లోక సంబంధులైన యెడల లోకము తన వారిని స్నేహించును; అయితే మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిమ్మును  లోకములోనుండి  ఏర్పరచుకొంటిని; అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది.

ఎందుకు దేవుడు మనలను లోకములోనుండి  ఏర్పరచుకున్నాడు? 
ఎందుకనగా  

 కారణం 12. ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది.1Cor 7:31 ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింప నట్టును ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది.
 1John 2:17 లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచున్నవి గాని, దేవుని చిత్త మును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును.
 ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది కనుక మనము లోకముతో పటు  నశించుట దేవునికి ఇష్టము లేదు.కనుక  మనలను  

ఏర్పరచుకున్నాడు. ఈ లోఖనికి ఆయనే  వచ్చి  మనలను రక్షించినాడు ( John 3:16 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను).

 కారణం 21. మనము దేవుని  కొరకు  ఫలించుటకు మనలను ఎన్నుకున్నాడు.
                                                

John 15:16 మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకనుగ్రహించునట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని.

దేవుడు లోకములోనుండి  వేరు చేసినతరువాత  మన స్తితి ఏమిటి ?
(ఇంకా ఉంది )