ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు ! Pastor G Shiva Kumar

ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు ! అంశము మీరు లోకసంబందులు  కారు !  John 17:16 నేను లోకసంబంధిని కానట్టు వారును లోకసంబంధులు కారు.దేవుడు మనలను లోకములోనుండి  ఏర్పరచుకున్నాడు!John 15:19 […]

www.000webhost.com