ప్రసంగము-దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండుట

ప్రసంగము-దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దేవుని యొక్క  సందేశములు  1.అంశము :  దేవునియందు  భయభక్తులు కలిగియుండుట  ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్దామిదే దేవునియందు  భయభక్తులు   కలిగియుండి ఆయన  కట్టడలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి  ఇదియే విధి […]

ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు ! Pastor G Shiva Kumar

ప్రసంగము-అంశము మీరు లోకసంబందులు కారు ! అంశము మీరు లోకసంబందులు  కారు !  John 17:16 నేను లోకసంబంధిని కానట్టు వారును లోకసంబంధులు కారు.దేవుడు మనలను లోకములోనుండి  ఏర్పరచుకున్నాడు!John 15:19 […]

www.000webhost.com